Colofon

Terug naar vorige pagina
titel-colofon
Disclaimer
Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. OpEwsum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is, via bijvoorbeeld het gebruik van een hyperlink op de website of door uitingen van derden op onze site.
Copyright
De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OpEwsum.Het is bezoekers van de website verboden om de normale werking van de website te verstoren of de integriteit van de website te schenden door de inhoud daarvan te wijzigen.Versie 1.0, 20 januari 2016
Siteontwerp, techniek &uitvoering
Vormgeving: Kitty Lolkema
Techniek: Margreet Timmer
niks
Deze website is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Loket Leefbaarheidloket leefbaarheid groningen